Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Speedy con Salis (vervoerder) 2021:

 

 • De opgegeven tarieven zijn alleen geldig voor het transport van de beschreven goederen per order welke op de betaalde factuur vermeld staan;
 • Voor wat betreft wegtransport binnen Nederland, België en de westelijke deelstaten van Duitsland zijn de tarieven geldig voor artikelen die passen binnen de maximale afmeting van 230x120x120 cms en met een maximum gewicht van 100 kgs per artikel. In sommige gevallen kan een uitzondering worden gemaakt voor wat betreft de afmetingen, dit moet op de betaalde factuur staan vermeld. Dit is slechts het geval indien gebruik kan worden gemaakt van een transportmiddel dat grotere binnenmaten heeft dan de afmetingen hierboven opgegeven en uitsluitend mogelijk na vooraf overleg;
 • In het geval dat de goederen groter zijn dan de opdrachtgever per email, SMS of Whatsapp (dus schriftelijk) heeft doorgegeven aan Speedy con Salis, heeft de chauffeur het recht het transport te weigeren. De betaalde kosten worden dan niet gerestitueerd;
 • Speedy con Salis streeft ernaar de vooraf opgegeven laad- en lostijden en/of het bezorgtijdvak te respecteren, echter behoudt Speedy con Salis zich het recht voor zonder opgaaf van reden deze tijden te herzien en/of te wijzigen. Er vindt in geen geval restitutie plaats van het overeengekomen transporttarief.
 • Eén artikel wordt gezien als één item (bijvoorbeeld; één kast of één bank of één tafel), Eén artikel mag in losse en/of meerdere componenten worden aangeboden;
 • De tarieven voor transport van de goederen zijn enkel gebaseerd op het ophalen en /of afleveren van de goederen op de begane grond van het opgegeven adres in de opdracht. Indien de goederen op het moment van aanbieden niet op de aangegeven plaats aanwezig zijn, worden er extra kosten in rekening gebracht. De chauffeur behoudt altijd het recht om aangeboden goederen te weigeren voor transport. Er vindt geen restitutie plaats van de verschuldigde transportgelden. Tevens zal er altijd zowel op het laad- als los adres iemand aanwezig moeten zijn om de goederen aan de chauffeur voor transport aan te bieden en in ontvangst te nemen en hiervoor te tekenen, alsmede assistentie te verlenen bij het laden en lossen. Zowel bij het ophalen van de goederen moet op de opdrachtbon worden getekend voor afgifte én in goede orde geladen, als bij afleveren van de goederen getekend dient te worden voor ontvangst én in goede orde ontvangen;
 • Indien een transportopdracht vraagt om een extra persoon bij het laden en/of lossen, ingehuurd door Speedy con Salis, wordt hiervoor een extra toeslag berekend. Deze toeslag bedraagt € 25,00 per extra mankracht per kwartier of een deel daarvan. Dit uitsluitend na vooraf overleg;
 • Transport van glas of glascomponenten vallen niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de vervoerder. Schade aan glas of aan glascomponenten voor, tijdens of na het transport, vergoedt Speedy con Salis niet. Het transport van glas of glascomponenten geschiedt geheel op risico van de eigenaar van de goederen. Speedy con Salis kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade;
 • Schade aan goederen bestaande uit materiaal anders dan glas en ontstaan tijdens het transport, zijn verzekerd tot een bedrag van € 100,00 per artikel. Hierbij zal expliciet aangetoond moeten worden dat de schade tijdens het transport is ontstaan. Schade dient direct te worden gemeld. Achteraf gemelde schade wordt niet geaccepteerd. Zodra de opdrachtbon wordt getekend voor een correcte aflevering vervallen alle rechten. Speedy con Salis kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade;
 • Bij afhalen moet direct bezwaar worden gemaakt door de afleverende partij aan de chauffeur zodra geconstateerd wordt dat de goederen niet correct en deugdelijk zijn ingeladen en vastgezet in het transportmiddel. Hiervoor kan een aantekening op de opdrachtbon worden gemaakt, danwel een mail worden gestuurd aan info@speedyconsalis.nl welke moet zijn ontvangen voor de aflevering. Het ondertekenen van afgifte is de kwijting voor het correct inladen en verankeren. Speedy con Salis kan aldus op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade.
 • Indien er via Speedy con Salis een transportverzekering wordt afgesloten, geldt een niet verlaagbaar eigen risico van € 250,00 per zending;
 • Tol- en ferry overtochtgelden worden altijd additioneel tegen actuele kostprijs met het totale factuurbedrag vermeerderd;
 • Alle genoemde bedragen in offertes of mails zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders vermeld;
 • Tenzij anders overeengekomen, kunnen navolgende producten/items NIET via Speedy con Salis worden vervoerd: gevaarlijke stoffen, accu’s, batterijen, alcohol, wapens, medicijnen, drugs en/ of meer dan 50 liter olijfolie. Deze opsomming is niet compleet. Indien twijfel bestaat over de mogelijkheid van transport van een bepaald product/item, heeft Speedy con Salis het recht om het transport te weigeren. Reeds betaalde transportgelden worden niet gerestitueerd;
 • Speedy con Salis heeft te allen tijde het recht vracht te (laten) controleren of inspecteren;
 • Het navolgende geldt met name voor internationale transporten:

Voorafgaand aan het transport dient een zogenaamde paklijst aan Speedy con Salis te worden overlegd via e-mail, SMS of Whatsapp. De paklijst* dient te allen tijde naar waarheid te worden opgesteld. Alle producten/items, zonder uitzondering, die worden vervoerd middels een specifiek transport, dienen vermeld te worden en van producten/items die niet op de paklijst staan vermeld is het niet toegestaan deze te vervoeren middels het betreffende transport.

 • Speedy con Salis kan uw opdrachten alleen accepteren indien deze via email, SMS of Whatsapp (dus schriftelijk) zijn ontvangen. U kunt ons bereiken via email info@speedyconsalis.nl. Opdrachten bestaande uit meerdere artikelen vanaf of naar hetzelfde adres, worden per artikel gefactureerd tenzij anders overeengekomen;
 • Facturen dienen te allen tijde vooraf te worden voldaan. Dat wil zeggen dat voordat het transport plaatsvindt, de transportgelden zijn geïnd door Speedy con Salis op het rekeningnummer, vermeld op uw factuur. Factuurnummer en klant-ID dienen bij betaling te worden vermeld.
 • De algemene voorwaarden van Speedy con Salis zijn van toepassing op alle transporten die Speedy con Salis uitvoert en/of coördineert;
 • Door middel van ondertekening van een offerte, het akkoord verklaren van de offerte in de email (aan info@speedyconsalis.nl) of het betalen van (een deel van) het verschuldigde bedrag verklaart u akkoord te zijn met bovenstaande algemene voorwaarden van Speedy con Salis.

 

*Begrip paklijst: Een lijst met een opsomming en hoeveelheid van producten/items die middels een specifiek transport worden verzonden. Deze lijst bevat tevens de naam- en adresgegevens van de verzender van de genoemde goederen op de lijst.

 

Hartelijk dank voor uw vertrouwen. Wij zien uit naar een plezierige samenwerking!